Serveis a la ciutadania

Carta de Serveis
Procediments

Compromesos amb la igualtat

Informe d’imatge igualitaria
Pla d’igualtat
Avaluació

Informes d’avaluació de polítiques de qualitat dels serveis públics

Balanços de gestió
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Accés a la informació pública

Sol·licitar informació pública

Conforme a l’article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s’entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta llei i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d’accés a la informació pública, per mitjà de sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l’exercici d’este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada en les plataformes digitals a través de les ferramentes establides per a això i preferentment per via electrònica.

Al realitzar la petició el ciutadà rep un número de registre, que li servix com a referència i com a confirmació de l’enviament de la sol·licitud.

Suggeriments, queixes i agraïments

1. Formes de presentació.

Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes i suggeriments de manera presencial, per correu, telefònicament, per mitjans electrònics o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies a la ciutadania.

  • Presencial o per correu postal

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

b) També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

  • Per mitjans electrònics

c) Correu electrònic del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana: consorcidemuseus@gva.es

  • Vía telefònica

961922640 / 961922642 (Consorci de Museus)
012 (Atenció ciutadana)

 

2. Quina documentació s’ha de presentar?

  • L’imprés normalitzat de queixa. Si l’escrit en el qual es formule la queixa o suggeriment no reuneix els requisits exigits, o l’ompliment de l’imprés és defectuós, la Fundació TAL requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la deficiència advertida.
  • La documentació que es considere oportuna en relació amb el seu contingut.

 

3. Més informació sobre el procediment.

  • Normativa: Decret 41/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l’avaluació dels plans i programes en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV núm. 7764, de 20/04/2016).