Contractació Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

La contractació del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.

En compliment de l’esmentada norma, en aquesta web es troba el perfil de l’contractant del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i s’inclourà tota la informació útil i necessària sobre les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual del Consorci de Museus.

Plataforma de Contractació del Sector Públic

Per a més informació sobre la Plataforma de Contractació del Sector Públic visita el següent enllaç:

Registre de Contractes

Registre oficial de contractes
Contractes
2021
2020
2019

FACe

Per a més informació sobre el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe) visita el següent enllaç: